Сайт вчителів інформатики міста Лубен Неділя, 18.02.2018, 04:10
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Блог | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Головна » 2014 » Січень » 9 » Використання інтерактивних техноллогій на уроках різних предметів
14:40
Використання інтерактивних техноллогій на уроках різних предметів

Основною формою організаціїнавчально-виховногопроцесубув і є урок, якомувідводиться 98% всьогонавчального часу. Тому учитель повинен постійновдосконалюватиметодироботи на уроках з дітьми, щобпостійновикликатиінтересучнів до уроку. Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального, творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної освіти, адже завдання творчого рівня навченості (теоретичні та практичні, проблемні, навчально- та науково-дослідницькі) є комплексними і вимагають для свого вирішення використання знань і методів багатьох навчальних дисциплін. Наслідкомїхвиконання є отриманняучняминовихзнань та інтелектуальнийрозвиток. Вибірметодівнавчаннязалежитьвіднавчально-виховної мети і змісту уроку, рівняпідготовкиучнів, наявнихнаочнихзасобівнавчання.До цього часу виділялись активна і пасивнамоделінавчання, залежновідучастіучнів у навчальнійдіяльності. До цієїкласифікації зараз додаютьінтерактивненавчання як певнийрізновид активного, якиймаєсвоїособливості та закономірності. Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Вони використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та практиці української школи. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Цеспівнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними, рівнозначнимисуб'єктаминавчання. Воноефективносприяєформуваннюцінностей, навичок і вмінь, створеннюатмосфериспівпраці, взаємодії, даєзмогу педагогу стати справжнімлідеромдитячогоколективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на запитання»Як навчити? Як створити умови?». Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні випереджаючі завдання0, питання учня до вчителя, до інших учнів, питання вчителя до учня.Є й недоліки інтерактивного навчання: за великий проміжок часу розглядається невеликий обсяг інформації. Коли на уроці розглядається великий обсяг інформації, то вчителеві краще застосовувати методи пасивного навчання, хоча на етапі перевірки раніше вивченого матеріалу можна використати і інтерактивні методи. Якщо порівняти глибину вивчення навчального змісту, то при інтерактивному навчанні учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку),відсоток засвоєння матеріалу високий. Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і перебігом навчання, тому і результати роботи тих, хто навчається, менш передбачувані. При активному навчанні педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор, тай учні краще розкриваються перед учителем. В процесі навчання, коли застосовуються інтерактивні методи, учні активно приймають важливі рішення стосовно процесу навчання і це виховує в них почутті відповідальності і значимості власних дій. Учні самі мотивують, оцінюють свою діяльність. У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології. Інтерактивне навчання  дає можливість збільшити відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.Сучасний урок - це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне перетворення набутого кожним учнем суб'єктивного досвіду. Звичайно, кожний урок - це складна організаційно-методична схема, всі компоненти якої взаємопов'язані і взаємозумовлені. Водночас урок - це завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель - це творець уроку, а учні в класі - його асистенти, без яких не відбувається навчальне дійство.Сучасні уроки відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари,практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок - це ще одна сходинка до храму знань і умінь.

Поняття «інтерактивні технології»

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освітівідчутнийпріоритетзагальнолюдськихцінностей. Згідно з особистісно-діяльніснимпідходом до організаціїнавчальногопроцесу в центрійогознаходиться той, хтовчиться. Формуванняособистості і їїстановленнявідбувається у процесінавчання, коли дотримуютьсяпевних умов:

-   створенняпозитивного настрою для навчання;

-   відчуттярівногосередрівних;

-   забезпеченняпозитивноїатмосфери в колективі для досягненняспільнихцілей;

-   усвідомленняособистістюцінностіколективнозробленихумовиводів;

-   суб'єктомнавчання, вінвідчуває себе активнимучасникомподій і власноїосвіти та розвитку. Цеформуєвнутрішнюмотивацію до навчання та спонукаєїх до саморозвитку та самоспостереження.

У сучасномусуспільствіджереломзнаньможевиступати не тількивчитель, а йкомп'ютер, телевізор, відео. Учніповиннівмітиосмислюватиотримануінформацію, трактуватиїї, застосовувати в конкретнихумовах; водночасдумати, розуміти суть речей, вмітивисловити думку. Самецьомусприяютьінтерактивнітехнології.«Інтерактивний» (від англ. «inter» - взаємний і «act» - діяти) - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивненавчання — специфічна форма організаціїпізнавальноїдіяльності, яка маєпередбачувану мету — створитикомфортніумовинавчання, за якихкоженученьвідчуває свою успішність, інтелектуальнуспроможність.Як свідчать наукові дослідження, інтерактивними прийнято називати засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію суб’єктів освітнього процесу. "Інтерактивне навчання (від англ. inter – взаємний, act – діяти), за визначенням О. Пироженко, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність"Інтерактивна діяльність ґрунтується на активній комунікації учасників освітнього процесу. «Сутність інтерактивного навчання, – стверджують Н. Побірченко та Г. Коберник, – полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання».Інтерактивність освіти сприяє формуванню як предметних умінь і навичок, так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості. Така технологія, як стверджують дослідники, передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації і виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Тому під час такого навчанняучні та студентивчаться демократично спілкуватися з іншими людьми, критично й творчомислити, прийматиобґрунтованірішення. При цьому до роботизалучаютьсявсіучасникипроцесу, якіпрацюють у групах в облаштованомукласі за підготовленимзаздалегідьвикладачемматеріалом, іздотриманнямпроцедури й регламенту, в атмосферідовіри.Інтерактивне навчання змінює звичні ілюструючі форми на діалогічні, що ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні. Враховуючи вищесказане, можна відзначити такі методичні особливості організації інтерактивного навчання: застосування проблемних ситуацій та формулювань, відповідна організація навчального простору, що сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів і прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та групової діяльності.Головна риса інтерактивногонавчання — використаннявласногодосвідуучнямипід час розв'язанняпроблемнихпитань. Їмнадається максимальна свобода розумовоїдіяльності при побудовілогічнихланцюгів.Використаннясучаснихінноваційнихтехнологій, зокрематехнологіїінтерактивногонавчання, значноюміроюпідвищуєефективністьнавчальногопроцесу, сприяєвисокомуінтелектуальномурозвиткуучнів, забезпечуєоволодіннянавичкамисаморозвиткуособистості, можливістюдумати, творити.Особливістюінтерактивногонавчання є підготовкамолодоїлюдини до життя і громадськоїактивності в громадянськомусуспільстві та демократичнійправовійдержаві. Цепотребуєактивізаціїнавчальнихможливостейучнів. Уроки повинніформуватиосновніпізнавальні та громадянськівміння, а такожнавички та зразкиповедінки; пробуджувати у дітейінтерес та мотивацію, навчатисамостійногомислення та дій. Заумовінтерактивногонавчаннявсідіти в класіотримуютьможливістьговорити, висловлюватись: вони мають час подумати, обмінятисьідеями з партнером, а потімозвучитисвої думки перед класом.Така робота сприяєрозвитковінавичокспілкування, вміннявисловлюватись, критичного мислення, вмінняспільноговиробленнярішення.Інтерактивне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь.Перевага інтерактивного навчання в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів,які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учнізаймаютьактивнупозицію в засвоєннізнань, зростаєїхнійінтерес в отриманнізнань.

Інтерактивненавчанняділять на 4 групи:

-   парненавчання;

-   фронтальненавчання;

-   навчання у грі;

-   навчання у дискусії.

Застосуванняінтерактивнихтехнологійвисуваєпевнівимоги до структуриуроків.

Структура інтерактивного уроку:

I. Організаціякласу.

1. Привітання.

2. Перевіркаготовностіробочихмісць.

II. Підсумокфенологічнихспостережень.

III. Мотиваціянавчальноїдіяльності.

IV. Оголошення, представлення теми та очікуванихнавчальнихрезультатів.

V. Наданнянеобхідноїінформації.

VI. Інтерактивнавправа.

VII. Підбиттяпідсумків, оцінюваннярезультатів уроку.

Мотивація

Мета цього уроку — сфокусуватиувагуучнів на проблемі й викликатиінтерес до обговорюваної теми. Суб'єктнавчаннямає бути налаштований на ефективнийпроцеспізнання, мати в ньомуособистісну, власнузацікавленість,усвідомлювати, що і навіщовін зараз робитиме.

Мотиваціяготуєучнів до сприйняттяматеріалу, налаштовуєїх на розв'язанняпевних проблем і стаємісточком для представлення теми уроку.

Оголошення, представлення теми та очікуванихнавчальнихрезультатів

Мета цьогоетапу — забезпеченнярозумінняучнямизмістуїхньоїдіяльності, того, чоговониповиннідосягти на уроці і чоговід них чекаєвчитель.

Формулюванняочікуванихрезультатівуроку — це по суті те, щотрадиційноназивають дидактичною метою уроку. Результатиповинні бути сформульовані за допомогоювідповіднихдієслів, наприклад:

-   знання: пояснювати суть явища, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти і т.д.;

-   уміння і навички: дискутувати, аргументувати думку, дативласнуоцінку, проаналізувати і т.п.;

-   ставлення: сформувати та висловлюватисвоєставленнядо…

Наданнянеобхідноїінформації

Мета цьогоетапу — датидітямдостатньоінформації для того, щобнаїїосновівиконуватипрактичнізавдання, але за мінімально короткий час. Для опануванняінформацією часто використовуютьтехнічнізасобинавчанняабоунаочнення.

Інтерактивнавправа

Інтерактивнавправа — центральна частиназаняття. Вона займаєбіля 50-60% його часу. Мета – засвоєннянавчальногоматеріалу, досягненнярезультатів уроку.

Підбиттяпідсумків

Цейетапзаймаєблизько 20% часу. Віндужеважливий. На ньомупорівнюютьсяодержанізнання з очікуваними результатами, роблятьсявисновки, закріплюєтьсяматеріал, аналізуютьсявласнідії. Отриманірезультати, складається план подальшихдій.

Наприклад, на підсумковомуетапіінтерактивногозаняття на тему «До природи не неси шкоди» необхідно:

1) з'ясувати, щозроблено на уроці;

2) виявити причини, якіпризводять до погіршення умов життярослин і тварин;

3) знайтиможливості для поліпшенняекологічної обстановки;

4) запропонуватиучням:

a) дібратисвоїприкладичинників, щопризводять до зникненнярослин, тварин; обговоритиупарах та представитисвої думки класові;

b) створитималюнки,яківиражатимуть причини, щовикликаютьпогіршення умов існуванняпредметівнеживої та живоїприроди.

Переглядів: 465 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
» Архів записів

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018