Сайт вчителів інформатики міста Лубен Понеділок, 16.12.2019, 11:09
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕ | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Затверджено Наказом Держком України з нагляду за охороною праці.

Наказ №81 від 16.03.2004р.

Зареєстровано в Міністерстві юсітиції України за № 620/9219 від 17.05.2004 р.


1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги без­пеки під час навчання в кабінетах інформати­ки навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти і поширюються на загально­освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади І та II рівнів акредитації (далі — навчальні заклади) незалежно від форм влас­ності та відомчого підпорядкування, які здійснюють навчання учнів (студентів) на пер­сональних комп'ютерах (далі — ПК) у кабіне­тах інформатики. Ці Правила є обов'язковими для виконання учнями, студентами (далі— учні), викладачами, учителями, керівниками навчальних закладів.

1.2. Відповідно до Положення про організа­цію роботи з охорони праці учасників навчаль­но-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. 563 (z0969-01) і зареєст­рованого в Міністерстві юстиції 20.11.2001 р. за № 969/6160 (далі -—. Положення про орга­нізацію роботи з охорони праці), введення в експлуатацію кабінету інформатики навчально­го закладу під час його приймання до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом органу виконавчої влади (держадм­іністрації), до якої входять представники об­ласного, районного (міського) відділів освіти (залежно від підпорядкування), профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час уведення в дію новоутвореного або переоб­ладнаного кабінету також і представники відповідних органів державного нагляду (охо­рони праці, пожежної безпеки, санітарно-епі­деміологічної служби).

1.3. Кабінет інформатики належить на­вчальному закладу або міжшкільному на-вчально-виробничому комбінату, який обслу­говує декілька навчальних закладів.

1.4. У кабінеті інформатики проводяться: навчальні заняття з інформатики та інших на­вчальних предметів з використанням засобів інформаційних та комунікаційних техно­логій; позакласні (позаурочні) групові та індивідуальні заняття з використанням засобів інформаційних та комунікаційних техно­логій; розробка учнями програмних засобів за завданнями вчителя (викладача) або керівника навчального закладу. Усі заняття з інфор­матики мають проводитися за навчальними програмами, що мають гриф Міністерства осві­ти і науки України або затверджені регіональ­ними чи місцевими органами управління осві­тою.

1.5; Програмне забезпечення навчального призначення кабінету інформатики повинно мати гриф Міністерства освіти і науки 'України та сертифікат відповідності.

1.6. Використання ПК, спеціальних пери­ферійних пристроїв дозволяється за умови сер­тифікації в Україні згідно з державною систе­мою сертифікації УкрСЕПРО та наявності по­зитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

1.7. Монтаж, введення .в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний ре­монт комплектів навчальної комп'ютерної техніки кабінету інформатики проводять підприємства, що здійснюють її поставку, ре­монт у після гарантійний термін виковують , підприємства, які проводять сервісне обслуго­вування комп'ютерної техніки (сервіс-центри) і мають право на проведення таких робіт, відповідно до угод, що укладають навчальні заклади.

1.8. Роботи з введення в експлуатацію та ремонту устаткування в кабінеті інформатики виконуються на основі гарантійного листа-заявки навчального закладу.

1.9. Окремі операції технічного обслугову­вання, за домовленістю сторін допускається проводити завідувачем кабінету або вчителем (ви­кладачем) за дорученням керівника навчального закладу.

1.10. Для всіх приміщень кабінетів інформатики вимоги пожежної безпеки визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженим спільним наказом Міносвіти України і МВС України від 30.09.1998 р. № 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за № 800/3240 (із змінами) (далі – НАПБ В.01.050.-98/920).

1.11. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання в кабінеті інформатики, проводиться відповідно до Положення про порядок розслі­дування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 р. № 616 (z1093-01), зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї­ни 28.12.2001 р. за № 1093/6284.

1.12. Систематичний контроль за дотри­манням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладов, органів управління освітою.

2. Вимоги до влаштування кабінетів інфор­матики

2.1. У цьому нормативно-правовому акті термін вживається в такому значенні: кабінет іиформатики — це навчально-матеріальна база навчального закладу, міжшкільного на­вчально-виробничого комбінату з комплек­том навчальної обчислювальної техніки або навчально-комп'ютерним комплексом (далі — НКК), оргтехнікою, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, меб­лями та пристосуваннями для проведення те­оретичних і практичних занять із предметів «Інформатика», «Основи інформатики» та позакласних (позаурочних) занять з викорис­танням засобів інформаційних та комуніка­ційних технологій. Кабінет інформатики ви­користовується у викладанні інших навчаль­них предметів, трудового навчання з викорис­танням засобів інформаційних та комунікаційних технологій.

2.2. Приміщення кабінету інформатики має відповідати вимогам: ДСанПіН 5.5.2-008-01 «Державні санітарні правила і норми влаш­тування, утримання загальноосвітніх на­вчальних закладав та організації навчально- виховного процесу», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря Ук­раїни від 14.08.2001р. № 63 (v0063588-01) (далі — ДСанПіН 5.5.2-008-01), ДСанПіН 5.5.6-009-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 9 (v0009588-98) (далї-ДСанПіН 5.5.б-009-98)

2.3. Відповідно до наказу Міністерства осв­іти і науки України від20.02.2002 р. № 128 (z0229-02) «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і ви­ховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загаль­ноосвітніх навчальних закладах», зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517, під час проведення практичних робіт з інформатики в навчальних закладах клас ділиться на дві підгру­пи, але не менше 8 учнів.

2.4. Приміщення кабінету інформатики по­винно мати природне і штучне освітлення з урахуванням вимог ДСанПіН 5.8.6-009-98 (v0009588-98).

2.5. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та ви­промінювання, шуму, вібрації та інших чин­ників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінетів інформатики, слід виконувати відповідно до вимог і нормативів ДСанПіН 5.5.6-009-98 (v0009588-98).

3. Вимоги до обладнання робочих місць учнів та вчителів (викладачів)

3.1. Організація робочого місця повинна за­безпечувати відповідність усіх елементів робо­чого місця та їх взаємного розташування відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6-009-98

(v 0009588-98).

3.2. Вимоги до конструкції меблів (робо­чий стіл, стілець (крісло), розташованих на робочих місцях учнів, які навчаються у кабі­неті інформатики, визначаються вимогами ДСанПіН 5.5.6-009-98 (v 0009б88-98).

3.3. Конструкція робочого столу має забез­печувати можливе розташуваяня навчального обладнання.

3.4. Конструкция робочого стільця (крісла) має забезпечувати підтримання раціональної робочої пози під час виконання основних робо­чих операцій, створювати умова для зміни пози. Учитель (викладач) повинен відрегулю­вати висоту та кут нахилу сидіння і спинки відповідно до зросту і віку учня. Сидіння, спинка та підлокітники стільця мають м'яке, неслизьке, повітропроникне покриття.

3.5. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 (v 0009588-98) екран ПК слід розташовувати на оптимальній відстані від очей учня, але не ближче 0,4 м залежно від розміру екрана моні­тора. Для зручності зорового спостереженая площина екрана ПК має бути перпендикулярна лінії зору, при цьому має бути передбачена мож­ливість переміщення монітора у вертикальній площині під кутом ±30°(справа наліво).

4. Вимоги електробезпеки під час навчання в кабінетах

4.1. Під час експлуатації систем електро-постачання, електрообладнання та електричного освітлення приміщення кабінету інформатики необхідно дотримуватись вимог «Правил устройства злектроустановок», за­тверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого нака­зом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 ( z0093-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 р. за № 93/2533, НАПБ В.01.050-98/920 ( z0800-98), цих Правил, вимог нормативно-технічної та екс­плуатаційної документації підприємства-ви­робника ПК.

4.2. Для підключення переносної електро­апаратури застосовують гнучкі проводи в ізо­ляції.

4.3. Заземлення повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціаль­ної політики України від 09.01.1998 р. № 4 (z 0093-98), зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 10.02.1998 р. за №93/2533.

4.4. Штепсельні -з'єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конст­рукцією мають відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В та 220 В і бути по­фарбовані в колір який візуально відрізняєть­ся від кольору штепсельних з'єднань, розра­хованих на напругу 127 В та 220 В.

4.5. Не допускається: використання електрообладнання кабінету інформатики в умовах, що не відповідають вимогам інструкцій підприємств-виробників; експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втра­тила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; розміщення електрообладнання по­близу джерел тепла, у місцях з недостатньою вентиляцією; залишати працюючий ПК без дог­ляду на тривалий-час — більше ЗО хв; підклю­чення ПК до електромережі та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

4.6. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен візуально перевірити непошкодженість захисного заземлення в тих кабінетах інформатики, у яких це заземлення виконано від критим проводом,

4.7. Слід вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережі, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час —добу і більше.

4.8. У разі несправності електрообладнан­ня, його складових частин слід звернутися до працівників сервіс-центрів, не починати по­вторне вмикання або ремонт самостійно.


5. Організація безпечної роботи в кабінеті інформатики

5.1. Робота з охорони праці в кабінеті інфор­матики організовується відповідно до статуту навчального закладу. Положення про організа­цію роботи з охорони праці

(z 0969-01).

5.2. Напочатку вивчення предметів з інформатики учні закріплюються вчителем (викла­дачем) за робочими місцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку на­вчальної потреби допускається тимчасова зміна розташування учнів у кабінеті інформа­тики 5.3. Позакласні заняття з інформатики проводяться в присутності вчителів (викладачів).

5.4. Учителі (викладачі) стежать за вико­нанням учнями вимог безпеки під час навчання в кабінеті інформатики.

5.5. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці (z 0969-01) до робо­ти на ПК допускаються учні, які пройшли пер­винний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

5.6. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 (v0009588-98) безпереривна робота учнів з екраном відеомонітора не має перевищувати: для учнів І класу (6 років) —10 хв за одну навчаль­ну годину; для учнів П—V класів — 15 хв за одну навчальну годину; для учнів VI—VII кла­сів— 20 хв за одну навчальну годину; для учнів VШ—ІХ класів — 25 хв за одну навчаль­ну годину; для учнів Х—ХП класів та сту­дентів вищих навчальних закладав І та П рів­нів акредитації на першій годині занять — ЗО хв, на другій годині — 20 хв. Навчання з інформатики в навчальних закладах системи загальної середньої освіти передбачає 1—2 на­вчальні години на тиждень залежно від освіт­нього рівня відповідно до Базового навчально­го плану загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів Ук­раїни.

5.7. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в індивідуальному режимі, який визначає вчи­тель. Початок і закінчення занять з кожною групою учнів фіксується в журналі обліку ви­користання ПК відповідно до віку.

5.8. Загальна тривалість позакласних та факультативних занять з основ інформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК — не більше 1 години.

5.9.3агальна тривалість під час профильного навчання учнів на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день. .

5.10. Під час занять на ПК для попереджен­ня розвитку перевтоми необхідно здійснювати комплекс профілактичних заходов (орієнтований комплекс вправ міститься в додатку), а саме: після безпереривної роботи з екраном мо­нітора згідно з п. 5.6— протягом 1,5—2 хв вправи для профилактики зорової втоми; че­рез 25—ЗО хв роботи з використанням ком­п'ютерів — протягом 5 хв комплекс вправ для профілактики зорової і статичної втом».

6. Обов'язки посадових осіб щодо забезпе­чення охорони праці під час навчання в кабінеті информатики

6.1. Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання в кабінеті інформатики навчального закладу покладається на його керівника відповідно до Положення про організацію роботи з охороною праці (z0969-01).

6.2. Керівник навчального закладу, в яко­му проводиться навчання в кабінеті інформа­тики: створює здорові і безпечні умови для проведення занять у кабінеті інформатики; наказом призначає відповідальних осіб, які зобов'язані контролювати створення безпеч­них умов навчання та праці, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з охорони праці на робочому місці в кабінеті інформатики; організовує роботу подо розроблення та затверджує інструкції з охорони праці на робочому місці в кабінеті інформатики; організовує роботу щодо забезпечення учнів справними обладнанням та пристроями; організовує проведення тех­нічного обслуговування та ремонту обладнан­ня кабінету інформатики; організовує один раз на три роки навчання завідувачів кабі­нетів інформатики, учителів, викладачів інформатики з питань охорони праці з наступ­ною перевіркою знань відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці, затвердже­ного наказом Комітету по нагляду за охоро­Ною праці України Мінестерства праці та соц­іальної політики України від 17.02.1999 р. № 27 (z0248-99), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.1999 р. за № ,248/3541, та: Положення про організа­цію роботи з охорони праці (х0969-01); відпо­відно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 р. № 616( zІ093-01), за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 р. за № 1093/6284, проводить розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями під час навчання в кабінеті інфор­матики.

6.3. Завідувач кабінету, учителі, викладачі: навчають учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті інформатики обладнан­ням, а також: безпечних методів виконання робіт; стежать за дотриманням вимог безпеч­ного проведення навчально-виховного проце­су; є відповідальними за збереження облад­нання кабінету інформатики, справність за­собів пожежогасіння; щодня проводять реєст­рацію в журналі використання ПК кабінету інформатики часу початку та закінчення за­няття, вмикання та вимикання електрожив­лення; проводять реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту; стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету інформатики; здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстра­цією в журналі обліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Положенням про проведення навчання з питань охорони праці, що розроб­ляється і затверджується керівником на­вчального закладу відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці, затвер­дженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.1999р. №27(z0248-99), зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України 21.04.1999 р за № 248/3541 .

Навчання учнів безпечного поводження проводиться відповідно до інструкцій з охоро­ни праці, які розробляють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 29.01.1998 р. № 9 (z0226-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 р. за № 226/ 2666; здійснюють першу допомогу у разі не­щасних випадків, що сталися з учнями в каб­інеті інформатики.


Заступник начальника управління державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Держнаглядохоронпраці України

В.С. Ткачов

» Архів записів

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2019