Сайт вчителів інформатики міста Лубен Понеділок, 16.12.2019, 11:06
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ПРАВИЛА

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ці Правила визначають процедуру використання комп’ютерних програм і комп’ютерної техніки з попередньо встановленими комп’ютерними програмами навчальними закладами України з метою створення в цих закладах системи контролю за використанням комп’ютерних програм, забезпечення виконання покладених на навчальні заклади освітянських завдань, забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, дотримання навчальними закладами вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.

1. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
комп'ютерна програма—набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які при­водять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);
ліцензія (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) — це письмове повноваження на використання комп'ютерної програми в певній обмеженій сфері, надане осо­бою, яка має виключне право дозволяти викори­стання комп'ютерної програми. Ліцензія на ви­користання комп'ютерної програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону;
ліцензійний договір — договір, у якому одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання комп'ютерної про­грами (ліцензію) на умовах, визначених за взає­мною згодою сторін з урахуванням вимог чинно­го законодавства;
договір про створення за замовленням і ви­користання комп'ютерної програми — договір, у якому одна сторона (програміст) зобов'язується створити комп'ютерну програму відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк;
договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму—договір, у якому одна сторона (осо­ба, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених до­говором умовах;
ліцензійна комп'ютерна програма—це ком­п'ютерна програма, яка вводиться в обіг, розпов­сюджується і використовується в обсягах, фор­мах і способами, прямо зазначеними в ліцензії;
неліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної влас­ності на цю програму;
комп’ютерна програма вільного користування— це комп'ютерна програма, що розповсю­джується на умовах ліцензії, що надає користу­вачеві дозвіл на: використання програми з будь-якою метою; доступ до програмного коду; будь-які дослідження механізмів функціонування програми; використання механізмів (принципів) функціонування будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача; відтво­рення програми і розповсюдження копій програ­ми будь-яким способом та в будь-якій формі; зміну і вільне розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими самими умова­ми, під які підпадає і оригінальна програма;
комп'ютерна програма навчального призначення — це комп'ютерна програма, яка є засо­бом навчання, що зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється на електронному обладнанні;
примірник комп’ютерної програми—це ко­пія комп'ютерної програми, яка виконана в будь-якій матеріальній формі;
контрольна марка — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміж­них прав і дає право на розповсюдження при­мірників комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спе­ціальний голографічний захист.
1.2.Комп'ютерна програма є об'єктом ав­торського права й охороняється як літературний твір у відповідності до чинного законодавства. З моменту створення комп'ютерної програми її ав­тору, належать особисті немайнові права. Майнові права на комп'ютерну програму належать її авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Будь-яка особа, яка бажає використовувати комп'ютерну програму, повинна отримати дозвіл на використання цієї програми.
1.3. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватись на підставі одного з таких документів: ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійного договору; договору про створення за замовленням і використання об'єк­та права інтелектуальної власності; договору про передання виключних, майнових прав інтелекту­альної власності; іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір щодо розпоряджання майно­вими правами інтелектуальної власності має бути укладеним у письмовій формі. У разі недодержан­ня письмової форми договору щодо розпоряджан­ня майновими правами інтелектуальної власності такий договір є недійсним.
1.4.Використання твору без дозволу автора є порушенням авторського права. Порушення ав­торського права, у тому числі невизнання цього права чи посягання на нього тягне за собою відпо­відальність згідно з чинним законодавством. Незабезпечення дотримання законодавства може бути підставою для притягнення керівника на­вчального закладу до відповідальності.
1.5. Особи, що працюють або вчаться в на­вчальному закладі, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та використовувати комп'ютерні програми в обсязі ї формі, способом, визначеними в ліцензії або в ліцензійному договорі, або в іншому договорі щодо розпорядження майно­вими правами інтелектуальної власності.

2. Відповідальні особи та їх обов'язки

2.1. Відповідальним за дотримання вимог законодавства під час використання комп'ютер­них програм у навчальному закладі є керівник цього закладу.
Керівник навчального закладу може призна­чити вповноважену ним особу (осіб), відповідальну за інформаційно-технічне забезпечення.
Керівник навчального закладу або вповнова­жена ним особа забезпечують дотримання положення цих Правил при використанні комп'ютер­них програм і комп'ютерної техніки з поперед­ньо встановленими комп'ютерними програмами.
2.2. При використанні комп'ютерних про­грам і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами на­вчальні заклади зобов'язані:
дотримуватися вимог, що передбачені нор­мативними актами МОН України, які регламентують склад, кількість та основні технічні харак­теристики комп'ютерної техніки для облаштування і використання кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах;
придбавати і використовувати в навчальному процесі комп'ютерні програми і комп'ютерну техніку з попередньо встановленими комп'ютерними програмами, що мають відповідний гриф та/або Свідоцтво про визначення відповідності педагогічним вимогам МОН України;
придбавати і використовувати комп'ю­терні програми навчального призначення, що мають відповідний гриф та/або Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам МОН України.
2.3. Керівник навчального закладу та/або вповноважена ним особа:
визначає потреби в придбанні нової комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм;
забезпечує ведення обліку комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм, що придбаваються та використовуються;
організовує роботу із створення архівів примірників комп'ютерних програм і збере­ження супровідної документації до них, зок­рема ліцензії або ліцензійного договору, або іншого договору щодо розпорядження майно­вими правами інтелектуальної власності на ці комп'ютерні програми;
забезпечує проведення інвентаризації ком­п'ютерних програм, що використовуються навчальним закладом;
контролює встановлення комп'ютерних програм та їх використання користувачами комп'ютерної техніки, перевіряє наявність ліцензії або ліцензійного договору, або іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на ці ком­п'ютерні програми;
з метою запобігання неправомірному використанню комп'ютерних програм проводить ле­галізацію комп'ютерних програм, тобто забезпечує приведення використання наявних комп'ю­терних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних про­грам на ліцензійні;
організовує проведення щоквартальних перевірок правомірності використання комп'ю­терних програм;
організовує проведення інструктажу, на­вчання співробітників навчального закладу пра­вилам поводження з комп'ютерною технікою і комп'ютерними програмами та дотримання ав­торських прав на комп'ютерні програми.
З.Придбання комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встанов­леними комп'ютерними програмами
3.1. При придбанні комп'ютерних програм за рахунок державних коштів, за рахунок коштів юридичних/фізичних осіб чи при отриманні ком­п'ютерних програм на безоплатній основі на­вчальні заклади зобов'язані:
придбавати виключно ліцензійні й примірники комп'ютерних програм або примірники програм вільного користування, які мають бути забезпечені документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно з ліцензією або ліцензійним договором, або іншим договором щодо розпорядження май­новими правами інтелектуальної власності чи належність до комп'ютерних програм вільного використання;
отримувати від постачальника докумен­тальне підтвердження правомірності викорис­тання комп'ютерних програм, зокрема ліцен­зію або ліцензійний договір, або інший договір щодо розпорядження майновими правами інте­лектуальної власності чи належності до ком­п'ютерних програм вільного використання. Примірники комп'ютерних програм, що реалі­зуються на дисках для лазерних систем зчиту­вання (СD-дисках), обов'язково мають бути марковані контрольними марками;
придбавати примірники комп'ютерних програм, що за своїми технічними характерис­тиками відповідають конфігурації комп'ютерної техніки на якій вони будуть використову­ватися (у разі закупівлі комп'ютерних програм окремо від комп'ютерної техніки);
за інших однакових об'єктивних техніч­них і якісних характеристик віддавати перевагу україномовним версіям комп'ютерних програм.
3.2. При придбанні комп'ютерної техніки з попередньо встановленими на жорсткі диски комп'ютерними програмами за рахунок державних коштів, за рахунок коштів юридичних/фізичних осіб чи при отриманні комп'ютерної техніки з попередньо встановленими на жорсткі диски комп'ютерними програмами на безоплатній основі навчальні заклади зобов'язані дотримуватись вимог щодо правомірного використання ком­п'ютерних програм, зазначених у пункті 3.1 Правил.

4. Облік комп'ютерних програм

4.1.Для здійснення контролю за наявністю, збереженням та обігом комп'ютерних програм на кожен комп'ютер навчального закладу в тижневий строк після введення його в експлуатацію оформлюється картка обліку комп'ютерної тех­ніки із зазначенням установлених комп'ютерних програм, яка зберігається у закладі протягом усь­ого строку експлуатації комп'ютера.
Картка обліку ведеться в електронній та/або паперовій формах і повинна містити такі відо­мості:
інформацію про користувача (ів), за яким (и) закріплено комп'ютерну техніку;
технічні параметри комп'ютерної техніки, що експлуатується;
назву, вид, версію кожної встановленої програми, дату її придбання та встановлення, найменування виробника чи розповсюджувача примірників цієї програми, реквізити ліцензії або ліцензійного договору, або іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелекту­альної власності.
4.2. Закріплення комп'ютерної техніки в навчальному закладі за користувачем повинно бути документально оформлене. У разі зміни ко­ристувача, за яким закріплена комп'ютерна тех­ніка, до картки обліку вноситься відповідний запис.
4.3. Установлення комп'ютерних програм, їх переустановлення чи видалення здійснюєть­ся лише за погодженням з керівником навчаль­ного закладу або особою, яка відповідає за інформаційно-технічне забезпечення навчального закладу.
4.4. Бухгалтерський облік комп'ютерних програм здійснюється відповідно до положень Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (z20459-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
31.07.2000 р. за № 459/4680, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (z0750-99). зареєстрованим у Міні­стерстві юстиції України 20.11.1999 р. за № 750/4043.
5. Проведення інвентаризації комп'ютерних програм
5.1. Навчальні заклади щорічно проводять планову інвентаризацію комп'ютерних програм, що використовуються, визначають вимоги до комп'ютерних програм, які мають застосовува­тись для задоволення потреб цих закладів, та визначають необхідну кількість комп'ютерних програм для задоволення таких потреб. При цьо­му комп'ютерні програми, які не підлягають ле­галізації через моральну застарілість, невідповідність вимогам державної системи сертифікації УкрСЕПРО для комп'ютерних програм, що використовуються у навчальному процесі, тощо повинні бути виведені із експлуатації.
5.2. У процесі інвентаризації перевіряються:
наявні в навчальному закладі комп'ютерні про­грами; документація, що підтверджує пра­вомірність використання комп'ютерних програм, та інші питання, які можуть бути включені до програми інвентаризації.
5.3. Результати інвентаризації оформлюють­ся актами інвентаризації комп'ютерних програм і зберігаються у навчальному закладі протягом З років. .
6. Контроль за використанням комп'ютерних програм
6.1. Керівник навчального закладу та/або уповноважена ним особа організовує проведення планових і позапланових (раптових) перевірок використання комп'ютерних програм з метою виявлення випадків невідповідності їх викорис­тання положенням чинного законодавства і цих Правил та виявлення фактів використання не ліцензійних примірників комп'ютерних програм.
При виявленні фактів використання неліцензійних примірників комп'ютерних програм з'ясовуються причини й умови, які привели до вста­новлення цих програм, та вживаються заходи щодо припинення використання неліцензійних комп'ютерних програм.
6.2. Перевірки дотримання навчальними закладами положень цих Правил мають право здійснювати центральні і місцеві органи управлі­ння освітою, Державна інспекція навчальних закладів та Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.

Заступник голови Державного
Департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитришин


» Архів записів

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2019